سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  
معاون پژوهشگده فرهنگ و مطالعات اجتماعی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
کانون اندیشه جوان  
کارشناس مسئول امور حلقات  
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه دولتی سمنان  
مدیر گروه معارف اسلامی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه لاهیجان  
مدیر گروه معارف اسلامی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
معاونت امور اساتید قم 
کارشناس امور ارزیابی اساتید 
 
 
ارزیاب 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان  
عضو هیأت علمی  
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه دولتی سمنان  
عضو هیأت علمی  
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه سمنان 
مدرس 
 
 
اندیشه سیاسی ایران و غرب  
تدریس 
دانشگاههای قم، اراک، آشتیان 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامي 
تدریس 
دانشگاه اراك 
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام