جهاد اقتصادی وجهادنظامی
60 بازدید
تاریخ ارائه : 6/11/2011 12:00:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

جهاد اقتصادی وجهاد نظامی

یکی ازبحث های مهم درنامگذاری شعارامسال  مقام معظم رهبری درباب جهاد اقتصادی است .حال سوالی که مطرح است این است .وجه شباهت جهاد نظامی با جهاد اقتصادی درچیست. قبل  ازپاسخ باید به دو نکته توجه کرد .۱- نگاه به رویکرد ؛آنچه باید  مورد توجه قرارگیرد نگاه به مسئله است که ما بدنبال علت جهاد اقتصادی هستیم یا فرایند جهاد اقتصادی یا نتایج وپیامد آن که هریک ازاین رویکرد ها خود مسیرپژوهش را عوض خواهد کرد. ۲- مفاهیم موجود دراین عنوان است . اما وجه شباهت ؛

اولا؛ واژه جهاد درهردو یک واژه مقدس است به این معنا که رویکرد مادی به مسئله اقتصادی با مکتب الحادی ولیبرالستی خودرا جدا می کند.ونگاه به اقتصادی با دوبعد مادی ومعنوی به همراه است .چرا که این واژه خودرا با دهه عدالت وپیشرفت مکمل می نماید. بنابراین باید بانوع تلاش مقدس همراه باشد.

ثانیا؛درهردو ما نیازمند دیده بانی ورصد دقیق هستیم چه درجنگ فیزیکی وچه درجهاد اقتصادی وبدون شناخت موفقیت وپیروزی امکان پذیرنیست.

ثالثا؛درهردو نیازمند آموزش هستیم.زیرا بدون آموزش درهردوصحنه دچارمشکل خواهیم شد.

رابعا؛ درهردو نیازمند به فرهنگ سازی هستیم .یعنی جامعه به لحاظ فرهنگی هرموقع احساس خطرکرد که آرمان هایش به خطرافتاده دست به کارشود وهرموقع به لحاظ اقتصادی دید فقیری از درد نداری صدایش به آسمان رفته به فریاد ش برسد.

خامساٌ؛ درهردو همیشه این فرض باید وجود داشته باشد که برخورد با مانع ورفع مانع مورد هدف وتوجه است. یعنی درابتداء باید آسیب شناسی کرد وکسی با بیان وانتقاد ازوضعیت موجود دلگیرنشود تابتوان یک مانع راشناخت ودو برموانع فایق آمد. انشاء ا…